แพคเก็จ

Package 1

นำเที่ยวล่องแพ ชมน้ำตกทีลอซูบนเส้นทางอนุรักษ์ 2 วัน 1 คืน

วันแรกของการเดินทาง

 • 07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท พักผ่อนตามอิริยาบถ รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. เตรียมตัวล่องเรือยางสู่ห้วยแม่กลองท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม นำชมผาบ่อง และน้ำตกทีลอจ่อ ผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊
 • 11.00 น. ถึงผาเลือด และเดินทางต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) บริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกทีลอซู
 • 13.00 น. นำชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม อันดับหนึ่งของประเทศไทย (เดินเข้าอุทยานระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่น้ำตก
 • 16:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก ระหว่างทางแวะโบสถ็ไม้สัก วัดหนองหลวง ให้อาหารปลา ณ วังปลาปุง
 • 19.00 น. อาหารเย็น และบาร์บิคิว

วันที่ 2

 • 05.30 น. รถยนต์รับท่านขึ้นชมทะเลหมอก ที่ดอยหัวหมด แวะซื้อของฝากพื้นเมือง ในตัวอำเภออุ้มผาง
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ

จำนวน(ท่าน)2 3 4-56-78-10
ราคาต่อท่าน 4,500 3,9003,5002,9002,500

ค่ารถรับส่ง

ค่าบริการรถรับส่งเหมาไป-กลับ (เหมาทั้งคัน)แม่สอด-อุ้มผางกรุงเทพ-อุ้มผาง
รถตู้ 10 ที่นั่ง 6,500 11,000
รถ 4 ประตู6,000
รถสองแถวประจำทาง 10 ที่นั่ง4,000

รถโดยสารประจำทางมีเฉพาะรถสองแถว ออกจาก บขส.แม่สอด 6:00-12:00 น. โปรดตรวจสอบตารางการเดินรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง ค่าโดยสารประมาณ 150-200 บาท ต่อที่นั่ง

* หมายเหตุ

 • สนามบินที่ใกล้ที่สุด คิอ สนามบินแม่สอด
 • ใช้เวลาเดินทางจากแม่สอด 3 ชม. และจาก กรุงเทพ 10 ชม. โดยประมาณ
 • อัตรานี้รวมค่าที่พัก – นำเที่ยว – อาหารทุกมื้อ – ล่องเรือยาง – รถ 4*4 รับส่งเข้าออกน้ำตกทีลอซู-ประกันการเดินทางในพื้นที่
 • นอนรวม 6-10 ท่าน (บ้านลีลาวดี / บ้านพาเจริญ / บ้านลากะโต)  หรือ ห้องพัดลม ส่วนลดท่านละ 100 บาท
 • เด็ก อายุ 4-11 ปี ลด 30%

Package 2

นำเที่ยวล่องแพขชมน้ำตกทีลอซูบนเส้นทางอนุรักษ์ 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง

 • 16.30 น. ถึงทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ที่พักริมห้วยยะแมะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

 • 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. เตรียมล่องเรือยางสู่ห้วยแม่กลอง ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม นำชมผาบ่อง น้ำตกทีลอจ่อ ผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊
 • 11.00 น. ถึงผาเลือด และเดินทางต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) บริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกทีลอซู
 • 13.00 น. นำชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม อันดับหนึ่งของประเทศไทย (เดินเข้าอุทยานระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่น้ำตก
 • 16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก ระหว่างทางแวะโบสถ็ไม้สัก วัดหนองหลวง ให้อาหารปลา ณ วังปลาปุง
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และบาร์บิคิว

วันที่ 3

 • 05.30 น. รถยนต์รับท่านขึ้นชมทะเลหมอก ที่ดอยหัวหมด แวะซื้อของฝากพื้นเมือง ในตัวอำเภออุ้มผาง
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ

จำนวน(ท่าน)234-56-78-10
ราคาต่อท่าน 5,3004,8004,0003,5003,200

ค่ารถรับส่ง

ค่าบริการรถรับส่งเหมาไป-กลับ (เหมาทั้งคัน)แม่สอด-อุ้มผางกรุงเทพ-อุ้มผาง
รถตู้ 10 ที่นั่ง 7,50013,000
รถ 4 ประตู6,000
รถสองแถวประจำทาง 10 ที่นั่ง4,000

รถโดยสารประจำทางมีเฉพาะรถสองแถว ออกจาก บขส.แม่สอด 6:00-12:00 น. โปรดตรวจสอบตารางการเดินรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง ค่าโดยสารประมาณ 150-200 บาท ต่อที่นั่ง

* หมายเหตุ

 • สนามบินที่ใกล้ที่สุด คิอ สนามบินแม่สอด
 • ใช้เวลาเดินทางจากแม่สอด 3 ชม. และจาก กรุงเทพ 10 ชม. โดยประมาณ
 • อัตรานี้รวมค่าที่พัก – นำเที่ยว – อาหารทุกมื้อ – ล่องเรือยาง – รถ 4*4 รับส่งเข้าออกน้ำตกทีลอซู-ประกันการเดินทางในพื้นที่
 • นอนรวม 6-10 ท่าน (บ้านลีลาวดี / บ้านพาเจริญ / บ้านลากะโต)  หรือ ห้องพัดลม ส่วนลดท่านละ 200 บาท
 • เด็ก อายุ 4-11 ปี ลด 30%

Package 3

แพคเกจต้อนรับหน้าฝน 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง

 • 07.00 น. เดินทางถึง อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับสู่ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท พร้อมบริการอาหารเช้า
 • 08.00 น. เตรียมตัวล่องเรือยางสู่น้ำตกทีลอซู ชมธรรมชาติงดงามของต้นน้ำแม่กลอง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ(น้ำตกสายรุ้ง) ธารน้ำร้อน แก่งตะโต๊ะบิ๊ และผาต่างๆ
 • 12.00 น. ถึงท่าทราย พักรับประทานอาหารกลางวัน(อาหารกล่อง) นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวเดินป่า ระยะทาง 12 กม. การเดินทางเป็นการเดินขึ้นเนินลงเนินสลับกัน ข้างทางเป็นป่าธรรมชาติอันสมบูรณ์
 • 16.00 น. พักเต็นท์ ณ ที่ทำการรักษาเขตพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 • 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

 • 06.30 น. อาหารเช้า ณ ที่ทำการน้ำตกทีลอซู เดินเท้าเข้าน้ำตกทีลอซูระยะทาง 1.5 กม. และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 11.00 น. เตรียมเก็บสัมภาระ หลังรับประทานอาหารเที่ยงแล้วออกเดินทางสู่ท่าทราย
 • 15.00 น. ถึงท่าทรายล่องเรือยางต่อ ผ่านแก่งมอเกโด้
 • 17.00 น. ถึงสบห้วยแม่ละมุ้ง ขึ้นรถยนต์เดินทางกลับสู่ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และบาร์บิคิว

วันที่ 3

 • 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมนำท่านสู่ดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ อ.อุ้มผาง จะบานเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์)
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ

จำนวน(ท่าน)เดินทางเองรับแม่สอด(รถตู้)รับกรุงเทพ
24500--
3 ถึง 43700--
5 ถึง 7300040005700
8 ถึง 10280037004800

* หมายเหตุ

 • อัตรานี้รวมค่าที่พัก – นำเที่ยว – อาหารทุกมื้อ – ล่องเรือยาง – รถ 4*4 รับส่งเข้าออกน้ำตกทีลอซู-ประกันการเดินทางในพื้นที่
 • รับจาก กทม. 20.00 น.
 • รับแม่สอด 5.00 น.
 • นอนรวม 6-10 ท่าน หรือ ห้องพัดลม ส่วนลดท่านละ 100 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ยาประจำตัว, เสื้อกันฝน, ยากันแมลง, ชุดเดินป่าพร้อมรองเท้า, ผ้าถุง(ผู้หญิง)

Package 4

น้ำตกปิตุโกร 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง

 • 08.00 น. เดินทางถึงทีลอซู ริเวอร์ไซด์ อำเภออุ้มผาง ทานอาหารเช้า, เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว, จัดเตรียมสัมภาระ
 • 09.30 น. เดินทางต่อไปยังบ้านกุยเลอตอ(รถยนต์) จุดเริ่มต้นของการเดินเท้า ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที
 • 11.00 น. ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ, บริการอาหารเที่ยง (ข้าวห่อ)
 • 12.00 น. ออกเดินเท้าไปยังจุดพักค้างแรม ท่ามกลางบรรยากาศการศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง ใช้เวลาการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง
 • 15.00 น. ถึงจุดพักค้างแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย ข้างๆน้ำตกขนาดย่อม น้ำเย็นชื่นใจ
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า, เตรียมตัวเก็บสัมภาระ
 • 09.00 น. ออกเดินเท้าไปยังน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร น้ำตกรูปหัวใจ ใช้เวลาการเดิน 1 ชั่วโมง
  12.00 น. ทานอาหารกลางวัน(ข้าวห่อ) เดินเท้าต่อไปยังยอดดอยมะม่วงสามหมื่น เพื่อชมน้ำตกในมุมสูงและ เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านกุยเลอตอ
 • 16.00 น. ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ เดินทางกลับ ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท (รถยนต์)
 • 18.30 น. ถึงทีลอซูริเวอร์ไซด์ รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 3

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ยาประจำตัว, เสื้อกันฝน, ยากันแมลง, ชุดเดินป่าพร้อมรองเท้า, ผ้าถุง(ผู้หญิง)

อัตราค่าบริการ

จำนวนราคาต่อท่าน (บาท)  
3-4 ท่าน4,500
5-7 ท่าน3,300
8 ท่านขึ้นไป3,000

* หมายเหตุ

 • อัตรานี้รวมค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ 1 คืน บ้านพัก 1 คืน), ค่ามัคคุเทศก์นำทาง, ค่ารถรับส่งในโปรแกรม, ค่าลูกหาบ , ประกันการเดินทาง